logo HKE vrijstaand png

Rapport over vondst grond uit 1269 gepresenteerd

Op ludieke wijze overhandigde op Open Monumentendag, 14 september j.l., Jaap Groeneveld zijn rapport als resultaat van de speurtocht naar de grond die 1269 in erfpacht werd gegeven. Op deze dag werd ook de traditionele optocht van de Eemnesser Feestweek gehouden, die in het teken stond van ‘Buitengewoon Eemnes – 750 jaar – 1269-2019′.

De bewaard gebleven tekst van de oorkonde uit 1269  is de oudst bekende bron waarin de naam Eemnes voor het eerst voorkomt als ‘themenesse’. Deken Jacobus van het kapittel van Sint-Jan gaf de  grond uit aan Pieter en Beatrijs, ‘zijn wettige vrouw’,  die de grond al gebruikten. Deze drie personen werden uitgebeeld door Jaap als Pieter en enkele familieleden, waaronder ook twee kinderen. Als koplopers in de optocht bogen zij af bij de Oudheidkamer van de Historische Kring Eemnes, waar burgemeester Roland van Benthem en voorzitter Liesbeth Lemckert beide een exemplaar van het rapport in ontvangst namen.

Het blijkt na veel zoeken en een dwaalspoor uiteindelijk dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de grond lag in wat bekend staat als Cornelis Lamberts, ook wel Brouwers en Bots erf, waarop nu de boerderij ‘Op hoop van beter’ (Meentweg 75) staat. In 1269 was er nog helemaal geen sprake van een dijk (nu Wakkerendijk en Meentweg), laat staan een dorpskern. Heel opmerkelijk blijkt dat in dit erf en het naastliggende Breinings erf op de zandader ten oosten van de Noord-Middenwetering een laatmiddeleeuwse huisplaats te zijn gevonden. Volgens Jaap Groeneveld lag de sleutel tot het oplossen van zijn puzzel in een overzicht dat door Wiebe van IJken met veel monnikenwerk was gemaakt. Beide zijn bestuurslid van HKE. Het resultaat straalt dus ook af op HKE. Tevens is het van belang voor de onbesliste discussie tussen historici over waar de ontginning van de Noordpolders van Eemnes is begonnen:  ten westen van de Meentweg oostwaarts of vanaf (dichter bij) de Eem? Er is meer interessants boven water gekomen.

In december zal een licht artikel over de grond van 1269 verschijnen in het Kwartaalblad van HKE en een populairwetenschappelijke versie in het regionale tijdschrift Tussen Vecht en Eem.

Foto’s: Dick Scherpenzeel’